ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Popular Storage Racks in general factory warehouses
    ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ០៤-០៣-២០២០

    រោងចក្រគឺជាកន្លែងមួយដែលផលិតផលជាច្រើនត្រូវបានផលិត។ នៅពេលដែលវត្ថុត្រូវបានបង្កើតឡើងពួកគេត្រូវការកន្លែងផ្ទុកបណ្តោះអាសន្នឬពេលវេលា។ នេះតម្រូវឱ្យមានឃ្លាំងមួយដែលនៅក្នុងវេនតម្រូវឱ្យប្រើធ្នើឃ្លាំង។ ដោយសារទំហំរោងចក្រទម្រង់និងតំបន់ឃ្លាំងមានភាពខុសគ្នាហើយ… អាន​បន្ថែម »